Praktijkvoorbeeld Omgaan met verhoogde arseenconcentraties in grondwater in Zeeland

In de Nederlandse kustprovincies komen gebieden voor waarin als gevolg van natuurlijke (fysische en chemische) processen arseenconcentraties verhoogd in het grondwater voorkomen. Ook in Zeeland worden in het diepe en ondiepe grondwater regelmatig verhoogde concentraties arseen aangetoond, die frequent de streefwaarde en plaatselijk zelfs de interventiewaarde overschrijden. Beleidsmatig is het relevant of de verhoogde concentratie arseen in het grondwater een natuurlijke of antropogene herkomst heeft.

In het vervolg op het SKB-project 'Arseen in de kustprovincies: natuurlijke bodemverontreiniging als knelpunt voor ruimtelijke ontwikkeling (NABRON)' is de provincie Zeeland samen met diverse gemeenten en waterschappen bezig een handreiking te ontwikkelen. Als basis voor deze handreiking dient een onderzoek van TNO uit 2005 naar het voorkomen van nature verhoogde arseenconcentraties in Zeeland met als bijlagen divers kaartmateriaal.

Onderdeel van de handreiking is een concreet stappenplan waarmee op een betrouwbare wijze uitspraken gedaan kan worden of arseen wel of niet van nature in het grondwater voorkomt. Daarnaast beoogd de handreiking aan te geven hoe nagegaan kan worden welke beheermaatregelen mogelijk noodzakelijk zijn bij huidig gebruik of in het geval van gebruikswijzigingen. Denk hierbij aan het gebruiken van opgepompt grondwater ten behoeve van consumptie of het besproeien van gewassen.

Op dit moment vindt nog aanvullend onderzoek plaats naar de Zeelandse situatie. Afhankelijk van de uitkomsten zal de definitieve handreiking in het voorjaar van 2008 definitief worden gemaakt.

Contact

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Ad Vos (aj.vos@zeeland.nl) van de provincie Zeeland.

Externe links