Lessons Learned gebiedsgericht grondwaterbeheer Woerden

De gemeente Woerden heeft een ambitieuze duurzaamheidsagenda en werkt aan het belang van een duurzame ondergrond in relatie tot het bereiken van een goede bodem- en grondwaterkwaliteit. In dat kader wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden van gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Loont het om voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet met gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) aan de slag te gaan? Niet alleen vanuit de ambities van de gemeente Woerden, maar die van alle stakeholders in het bodem- en watersysteem. Om die vraag te beantwoorden zijn in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond in 2017 en 2018 diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle stakeholders zijn uitgenodigd.

De ervaringen uit deze bijeenkomsten zijn verzameld in de notitie Lessons learned GGB Woerden. In de notitie wordt daarnaast ingegaan op de veranderde grondwateropgaven en de belangrijkste invalshoeken bij de uitwerking van gebiedsgericht grondwaterbeheer onder het regime van de Wbb en de Ow. Dit deel biedt informatie en handvatten voor andere overheden om met de problematiek aan de slag te gaan.

Als we de balans opmaken kan worden gesteld dat er mogelijk veel te winnen is om Gebiedsgericht grondwaterbeheer nog onder het regime van de Wbb te regelen. Het is daarom aan te bevelen dat gemeenten en provincies (en eventueel waterschappen) op korte termijn gezamenlijk deze afweging voor hun grondgebied gaan maken zodat zij (indien gewenst) nog voor de inwerkingtreding van de Ow een gebiedsplan onder de Wet  Bodembescherming kunnen vaststellen.


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond

notitie Lessons Learned GGB Woerden