Toezicht en handhaving bodemsanering

Als toezichthouder en handhaver bodem en/of grondstromen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen uw werkveld. Op deze pagina vindt meer informatie en doorverwijzingen naar websites, documenten en opleidingen gericht op handhaving van bodemwetgeving.

Platform Toezicht Bodembeheer

Het Platform Toezicht Bodembeheer is in 2005 door LOM, SIKB en Bodem+ opgericht. De laatste jaren nemen SIKB en Bodem+ het initiatief om 1 à 2 maal per jaar een Platformdag te organiseren. Op deze dagen staan de praktijk en actuele ontwikkelingen op het vakgebied centraal. Daarnaast kunt u tijdens de Platformdag kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s van andere omgevingsdiensten en overheden. De Platformdagen zijn met name bedoeld voor (de meer ervaren) toezichthouder en handhaver van omgevingsdiensten, waterschappen, Rijk, politie maar ook van provincies en gemeenten. Meer informatie over dit platform vindt u op de website van het Platform toezicht bodembeheer.

Handhaving Wet bodembescherming

Een van de instrumenten, van belang voor toezicht en handhaving van de Wet Bodembescherming (Wbb) is de HandhavingsUitvoeringsMethode Wbb. Bodem+ heeft aan de actualisatie van de HUM bij gedragen. Meer informatie over de HUM Wbb vindt u bij het Onderdeel 'toezicht' op de SIKB-website.

Richtlijn Herstel en Beheer (water)bodemkwaliteit (bodemrichtlijn.nl)

In de ‘Richtlijn Herstel en Beheer (water)bodemkwaliteit' wordt ook stilgestaan bij handhaving.

Meer informatie

Externe links