Zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen

Op 1 februari 2009 is de Circulaire toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreiniging in werking getreden (Staatscourant 2008, nr. 2139). In deze circulaire wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop de zorgplicht als bedoeld in artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb) wordt toegepast in geval van een verontreiniging van de bodem door de stoffen MTBE en ETBE.

Een circulaire over de toepassing van de zorgplicht bij MTBE en ETBE-verontreinigingen is noodzakelijk vanwege o.a. het grote belang van de instandhouding van de strategische grondwatervoorraden voor drinkwater en voor onder meer proceswater in de conserven- en drankenindustrie. Het belang is ook af te leiden uit diverse wetgevingsbronnen, zoals de Wet bodembescherming (Wbb), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. MTBE en ETBE wordt op diverse plaatsen in de bodem aangetroffen. Een adequaat en helder zorgplichtbeleid is dus van groot belang.

De circulaire beschrijft de beleidscontext voor de toepassing van artikel 13 Wbb bij MTBE en ETBE. Daarnaast voorziet de circulaire in een algemeen toetsingskader voor beantwoording van de vraag tot hoever de inspanningen moeten reiken voor het zoveel mogelijk ongedaan maken van de veroorzaakte verontreiniging in relatie tot de te nemen maatregelen die redelijkerwijs van de veroorzaker kunnen worden gevergd. De circulaire introduceert geen nieuwe normen in de zin van grenswaarden en wordt binnen twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

Handreiking herstel en beheer MTBE en ETBE

In samenwerking tussen de branche en VROM is begin 2010 een Handreiking Invulling geven aan zorgplicht Wbb bij MTBE – en ETBE-verontreinigingen opgesteld. Deze handreiking biedt bevoegde gezagen en betrokken partijen een praktische uitleg van de best beschikbare (herstel- en beheer-) technieken en handvatten voor toepassing van de Circulaire.

Evaluatie Circulaire

Het aantal gevallen waarbij sprake is (of kan zijn) van een MTBE en/of ETBE verontreiniging in het grondwater is in absolute zin laag. Wel is blijvend aandacht nodig voor de communicatie over de wijze van melden en de te volgen strategie bij geconstateerde overschrijdingen van triggerwaarden voor MTBE en ETBE-verontreinigingen. Ook hebben bevoegde overheden behoefte om praktijkervaringen over de op te leggen hersteldoelstelling en het realiseren ervan te bundelen en onderling te delen. Dit zijn enkele conclusies uit een evaluatie van de 'Circulaire toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen' die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) is uitgevoerd.

Downloads

Externe links