Jaarverslag bodemsanering over 2005

Een rapportage van de bevoegde overheden bodemsanering

Verslag

Het werkveld bodemsanering blijft in beweging. Dit Jaarverslag Bodemsanering geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in 2005. Het is tot stand gekomen met medewerking van de provincies en gemeenten die bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming zijn. Daarnaast hebben experts van zowel binnen als buiten het werkveld een bijdrage geleverd. Dit Jaarverslag geeft hiermee een goed beeld van het werk dat in het afgelopen jaar is verzet.

Een belangrijke taak van de overheid is het verzamelen, beheren en verstrekken van informatie over de kwaliteit van de bodem. Daarmee wordt de aanwezigheid van verontreinigingen in een vroeg stadium zichtbaar. Risico’s voor mens en milieu, zowel bij het huidige gebruik van de bodem als bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, zijn hierdoor tijdig bekend. Het Landelijk Informatiebeheer Bodem (LIB), een in 2005 door de gezamenlijke bevoegde overheden gestart project, helpt de overheid voor een belangrijk deel in het vervullen van deze taak. Het LIB heeft de taken meegekregen om de infrastructuur rondom (bodem)informatiebeheer verder te versterken en om methoden voor de overheden te ontwikkelen waarmee ze hun bodemactiviteiten kunnen programmeren.

We kunnen constateren dat externe initiatiefnemers een steeds grotere rol bij bodemsanering gaan spelen. Dit zijn de private en publieke partijen en particulieren die geen gebruik maken van het bodemsaneringsbudget van de overheid. Het aantal saneringen dat door deze partijen wordt gefinancierd, is het afgelopen jaar opnieuw gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast zijn er initiatieven van financiers en verzekeraars die bodemsanering zijn gaan zien als een noodzakelijke voorwaarde voor de exploitatie van hun ontwikkelingsgebieden. We verwachten dat deze tendensen de komende jaren worden doorgezet en zelfs worden versterkt doordat bodemsanering (of eigenlijk het gebruiksrijp maken van de bodem) en herontwikkeling steeds meer samengaan.

Naast deze positieve ontwikkelingen verdienen een aantal andere zaken extra aandacht. In dit Jaarverslag is daarbij de ondergrond en het diepere grondwater genoemd. Het goed beheren van dit compartiment door onder meer het beheersen van grondwaterverontreinigingen wordt steeds belangrijker. De overheden zullen het initiatief nemen en met externe initiatiefnemers, branches of samenwerkingsverbanden op zoek gaan naar gebiedsgerichte oplossingen. In een aantal gebieden van Nederland heeft dat al geleid tot de gewenste bescherming van strategische grondwatervoorraden.

In dit Jaarverslag zijn enkele praktijkvoorbeelden opgenomen. Deze voorbeelden geven aan dat er bij bodemsanering meer komt kijken dan alleen het reinigen van grond en grondwater. Ze geven een indruk van de dynamiek van dit werkveld en laten nog eens duidelijk zien welke taken de overheden nu eigenlijk vervullen.

Downloads