Jaarverslag Bodemsanering over 2009

Officiële publicatie

Het jaarverslag bodemsanering 2009 is verschenen. Het jaarverslag geeft een positief beeld van de ontwikkelingen bij bodemsaneringsoperaties. Er is goede voortgang geboekt bij de identificatie van spoedlocaties. Ook het aantal afgeronde bodemonderzoeken en saneringen is in 2009 gestegen. Mede door vereenvoudiging van regelgeving via het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is dit bevorderd.

Het jaarverslag over 2009 sluit de programmaperiode van 2005 tot 2009 af. In 2004 is de inventarisatie afgerond van mogelijk verontreinigde locaties, het ‘Landsdekkend Beeld’. In de afgelopen periode is de focus steeds meer komen te liggen op de locaties waar de kans op verontreiniging het grootst is. De spoedlocaties zijn onderdeel van het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. In dit convenant is afgesproken dat de provincies en gemeenten de overgebleven humane spoedlocaties vóór 2015 aangepakt hebben. Laag prioritaire locaties worden in de gaten gehouden en bij herontwikkeling opgepakt.

In 2009 is opnieuw een grote onderzoeksinspanning verricht om de spoedlocaties in beeld te brengen. Eind 2010 moet het volledige overzicht beschikbaar zijn van die locaties waar bij het huidige gebruik sprake is van risico’s voor de mens. Op deze locaties is het direct informeren van omwonenden een belangrijk punt van aandacht. De overheid zal hier uiterlijk eind 2015 maatregelen hebben genomen om de daadwerkelijke risico’s als gevolg van verontreiniging teniet te doen of ten minste te beheersen door tijdelijke beveiligingsmaatregelen. Alle locaties waar bodemverontreiniging leidt tot risico’s die samenhangen met verspreiding van verontreinigende stoffen, het gebruik van de ondergrond en met risico’s voor de ecologie, zullen uiterlijk eind 2015 in beeld zijn gebracht.

In 2009 zijn er bijna 2.000 saneringen afgerond. Het totale aantal afgeronde saneringen blijft stijgen. Ook worden steeds meer saneringen uitgevoerd onder het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Ongeveer de helft van de afgeronde saneringen in 2009 is onder deze regeling uitgevoerd. In 2009 is de multiplier (de verhouding tussen totale uitgaven en de uitgaven uit het Rijksbudget) uitgekomen op 2,3. Dit is é;é;n van de hoogste uitkomsten in de afgelopen 10 jaar.

Het jaarverslag bevat informatie die de overheden ter beschikking hebben gesteld voor de sturing van de bodemsaneringsoperatie. Het verslag is onder leiding van het Bodeminformatiebeheer door Bodem+ opgesteld in samenwerking met het IPO, de VNG, VROM en het RIVM. In het jaarverslag kunt u aan de hand van cijfers en illustratieve voorbeelden zien hoe deze ontwikkelingen de voortgang van bodemsanering beïnvloeden.

Downloads