Jaarverslag bodemsanering over 2006

Een rapportage van de bevoegde overheden bodemsanering

Verslag

Met dit jaarverslag informeren de bevoegde overheden in het kader van de Wet Bodembescherming de Tweede Kamer over de voortgang van de bodemsaneringsoperatie in 2006. In de Wet bodembescherming is een verplichting tot het opstellen van een jaarverslag bodemsanering opgenomen welke is uitgewerkt in daaruit volgende regelgeving. Dit jaarverslag is dan ook primair bestemd voor de Tweede Kamer en de gezamenlijke overheden zelf. Daarnaast is het jaarverslag een verantwoording naar de maatschappij van de investeringen in en sturing van de bodemsaneringsoperatie.

Het jaarverslag geeft een positief beeld van de ontwikkelingen omtrent bodemsaneringsoperaties. Er zijn niet alleen meer saneringen uitgevoerd, maar ook de markt participeert en saneringen gaan steeds meer samen met ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Uit het verslag blijkt dat er wel extra aandacht nodig is voor de aanpak van verontreinigd grondwater en nazorg.

In 2006 zijn belangrijke beleidswijzigingen van kracht geworden of aangekondigd. Deze wijzigingen hebben geleid tot significante wijzigingen in de aanpak en sturing. Zo krijgt de manier van bodemsaneren in ruimtelijke afwegingsprocessen steeds meer vorm, bijvoorbeeld door een gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast lijkt de in 2006 geïntroduceerde BUS-procedure een succesvol instrument voor het streven naar een meer gestandaardiseerde en efficiëntere aanpak.

Bevoegde overheden richten zich momenteel op de saneringscriteria voor spoedgevallen. In het jaarverslag kunt u aan de hand van cijfers en illustratieve voorbeelden zien hoe deze ontwikkelingen de voortgang van bodemsanering beïnvloeden. Daarnaast is begin 2007 de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse(MKBA) Bodem aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de opzet van het jaarverslag is afstemming met de uitgangspunten van dit onderzoek gezocht.

Het jaarverslag bodemsanering bevat informatie die overheden ter beschikking hebben gesteld voor de sturing van de bodemsaneringsoperatie. Het verslag is voorbereid in samenwerking met het IPO, de VNG, het Landelijk Informatiebeheer Bodem (LIB) en het RIVM. Experts van binnen é;n buiten het werkveld hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het verslag.

Zie ook de verslagen over 2005 en 2004.

Downloads