Jaarverslag bodemsanering over 2004

Verslag

Het Jaarverslag is opgesteld door de 40 provincies en gemeenten die samen het bevoegde gezag voor bodemsanering vormen. De overheden slagen er in om, door een gedegen en gezamenlijke informatiestructuur waarin de afgelopen jaren stevig is geïnvesteerd, enkele maanden na de afronding van het jaar 2004 als totale sector een Jaarverslag af te leveren. Ook dit jaar hebben alle 40 bevoegde overheden meegewerkt door het invullen van een enquête en het aanleveren van hun getalsmatige monitoringsgegevens.

Het afgelopen jaar is een belangrijk jaar geweest voor bodemsanering. In 2004 heeft een grote inventarisatie van alle mogelijke vormen van bodemverontreiniging plaatsgevonden. Deze inventarisatie vormt de basis voor het plannen van bodemonderzoeken en -saneringen door de overheid. Bovendien worden de verzamelde gegevens gebruikt om andere partijen te voorzien van informatie. De bevoegde overheden hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het verder completeren en beschikbaar stellen van de informatie. Daarmee is de inventarisatie een impuls voor de systematische en programmatische aanpak van de bodemsaneringsoperatie, waarbij zowel overheden als marktpartijen aan zet zijn.

Het afgelopen jaar zijn meer saneringen afgerond dan gemiddeld in de jaren daarvoor. Uiteindelijk draait het daarom. De overheden hebben zich ten doel gesteld om in een hoger tempo bodemsaneringen uit te voeren. Enerzijds is dat nodig om de bodemkwaliteit op alle locaties in overeenstemming te brengen met het huidige gebruik. Aan de andere kant zijn bodemsaneringen noodzakelijk om de bodem geschikt te maken bij functiewijzigingen.

De opzet van het Jaarverslag is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De kwantitatieve analyses van de afgelopen jaren zijn aangevuld met een kwalitatieve analyse. In dit verslag treft u ook de ervaringen, de oplossingen en de knelpunten van de provincies en gemeenten. Ter illustratie daarvan zijn enkele praktijkvoorbeelden van bodemsanering uitgelicht. Met de nieuwe opzet willen de bevoegde overheden duidelijk maken dat hun praktijk van bodemsanering meer is dan het weggraven van verontreinigde grond en het oppompen en zuiveren van verontreinigd grondwater. Het gaat om het bieden van garanties dat veilig op de bodem kan worden gewoond en gewerkt, ook als de bodem verontreinigd blijkt te zijn. Bodemverontreiniging wordt meer en meer een zaak van iedereen die de bodem gebruikt: particulieren, bedrijven é;n de overheid.

Downloads