Wat wordt er bedoeld met de begrippen bedrijfsterrein en onderneming in het kader van de bedrijvenregeling?

Vraag

Wat wordt er bedoeld met de begrippen bedrijfsterrein en onderneming in het kader van de bedrijvenregeling?

Antwoord

Hieronder volgt een nadere toelichting op de begrippen 'bedrijfsterrein' en 'onderneming' zoals bedoeld in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de Wbb.

In art. 55a van de Wbb wordt onder een bedrijfsterrein verstaan een perceel waarop bedrijfsactiviteiten worden verricht door een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, niet behorend tot de landbouwsector.

In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is het begrip 'onderneming' niet gedefinieerd. De rechtspraak is wel tot een definitie gekomen: 'Een onderneming = een duurzame organisatie die erop gericht is met behulp van arbeid en kapitaal deel te nemen aan het maatschappelijk productieproces met het oogmerk winst te behalen'. Hierbij is toegelicht dat van een oogmerk winst te behalen sprake is als het de wil en bedoeling is winst te maken. Verder is aangegeven dat op objectieve wijze op basis van feiten beoordeeld moet worden of er sprake is van een onderneming.