Dient er bij het bepalen van de MKB-toeslag te worden gekeken naar de eigenaar/erfpachter of naar de gebruiker van het bedrijfsterrein?

Vraag

Dient er bij het bepalen van de MKB-toeslag te worden gekeken naar de eigenaar/erfpachter of naar de gebruiker van het bedrijfsterrein?

Antwoord

In het kader van de bedrijvenregeling kan het vastgestelde subsidiepercentage met 10% (zogenaamde MKB-toeslag) worden verhoogd om het schaalnadeel voor midden- en kleinbedrijven te compenseren.

Tijdens het interimbeleid werd het subsidiepercentage beoordeeld aan de hand van het bedrijf waaraan het terrein ten dienste staat (dus: de onderneming die gebruik maakt van het terrein), artikel 7.3 van de model-subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen. In het huidige Besluit financiële bepalingen bodemsanering geldt dat de verhoging van toepassing is als de eigenaar/erfpachter een onderneming is en voldaan wordt aan de definitie van midden- en kleinbedrijven (artikel 19 lid 1). Verder geldt een verhoging als de eigenaar/erfpachter onderneming noch overheid is (artikel 19 lid 2). Daarbij moet worden gedacht aan een particulier die een bedrijfsterrein verhuurt. Uitgangspunt is steeds dat de positie van de eigenaar/erfpachter bepalend is voor het vaststellen van het subsidiepercentage. Hij is immers ook degene op wie de saneringsplicht rust.