Er zal worden gesaneerd naar een gevoeliger gebruik dan bedrijfsterrein, mag dat?

Vraag

Er zal worden gesaneerd naar een gevoeliger gebruik dan bedrijfsterrein, mag dat?

Antwoord

Ja, zoals volgt uit de toelichting op artikel 17 lid 7 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering, is het saneren tot gevoeliger gebruik dan tot het gebruik als bedrijfsterrein, onder voorwaarden subsidiabel. Een bedrijf kan verdergaande saneringsmaatregelen nemen. Deze saneringsmaatregelen (dat wil zeggen verdergaande milieumaatregelen) kunnen subsidiabel zijn onder de bedrijvenregeling, omdat hiermee een duurzame oplossing kan worden gecreëerd. Ten onrechte verleende subsidie kan achteraf worden teruggevorderd.

Als voorwaarde bij subsidieverlening gold tot dusverre dat het betrokken bedrijfsterrein niet binnen vijf jaar nadat het bevoegd gezag heeft ingestemd met het evaluatieverslag, wordt benut voor of wordt vervreemd voor een gevoeliger gebruik dan het gebruik als bedrijfsterrein. Deze beperking kon soms belemmerend werken, juist voor bedrijfsterreinen in binnensteden en dorpskernen. De verplichting om deze voorwaarde op te nemen in de subsidiebeschikking is komen te vervallen. Het Besluit is er op gericht om sanering van bedrijfsterrein te stimuleren en daarbij wordt uitgegaan van sanering tot bedrijfsterrein. Omdat in de gevallen waar gekozen wordt om te saneren tot een gevoeliger gebruik dan bedrijfsterrein toch een subsidie te kunnen verstrekken is nu eenduidig bepaald dat alleen de saneringskosten in de beschouwing worden genomen die nodig zouden zijn om het terrein te saneren met het oog op voortzetting van de functie van bedrijfsterrein.