Kan de gemeente vrijstelling verlenen tot het uitvoeren van bodemonderzoek wanneer sprake is van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning nodig is?

Vraag

Kan de gemeente vrijstelling verlenen tot het uitvoeren van bodemonderzoek wanneer sprake is van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning nodig is?

Antwoord

Op grond van art. 4.4 eerste lid Besluit omgevingsrecht moet de indiener de gegevens indienen:

  • die naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de vragen en
  • die zijn aangewezen bij ministeriële regeling (de Ministeriële regeling omgevingsrecht, Mor)

Het bevoegd gezag heeft dus de vrijheid te oordelen dat een in de Mor (vroeger was dat opgenomen in het Besluit indieningsvereisten) aangewezen gegeven niet noodzakelijk is en dat dit niet behoeft te worden ingediend. Dat kan dus ook het bodemonderzoek of een deel daarvan zijn. Hiervoor dient in de omgevingsvergunning per casus te worden aangeduid waarom tot deze conclusie is gekomen. Hierbij is uiteraard een verwijzing naar beleid mogelijk (art. 4:80 e.v. Awb).

Daarnaast heeft het bevoegd gezag op grond van artikel 2.1.5 van de Mbv de mogelijkheid om aanvullend ontheffing te verlenen op de in de Woningwet beschreven categorieën.