Wat te doen als een geval van ernstige verontreiniging wordt aangetroffen voorafgaande aan of tijdens de bouw van een vergunningsvrij bouwwerk?

Vraag

Wat te doen als een geval van ernstige verontreiniging wordt aangetroffen voorafgaande aan of tijdens de bouw van een vergunningsvrij bouwwerk?

Antwoord

Bij vergunningvrij bouwen speelt artikel 6.2c Wabo geen rol. De gemeente heeft geen formele taak of bevoegdheid. Het is mogelijk om het bevoegd gezag Wbb te waarschuwen, omdat handhaving dan alleen mogelijk is op basis van de Wbb, omdat bij veel vergunningsvrij bouwen grondverzet plaatsvindt of het gebruik wijzigt. In dat geval is artikel 28 Wbb van toepassing. Indien er sprake is van een al beschikt geval van ernstige bodemverontreiniging kan ook zonder grondverzet bij wijziging van het feitelijk of juridisch gebruik van een perceel op grond van art. 37 een melding noodzakelijk zijn.

Handhaving is alleen mogelijk op basis van de Wbb. Het Wbb bevoegd gezag heeft tot taak de Wbb te handhaven, dus ook de overtredingen van art. 37 of 28 en 39 of 39b.

Het voldoen aan de Wbb bij vergunningsvrij bouwen is een verantwoordelijkheid van de bouwer. Indien de gemeente op de hoogte is van de verontreiniging is zij wel gehouden de bouwer te informeren over de noodzakelijke melding (zie art. 3:20 Algemene wet bestuursrecht).