Valt de opslag van grond, baggerspecie, bouwstoffen en afvalstoffen onder het Besluit Omgevingsrecht?

Vraag

Valt de opslag van grond, baggerspecie, bouwstoffen en afvalstoffen onder het Besluit Omgevingsrecht?

Antwoord

Zodra de opslag niet valt onder de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit is de opslag vergunningsplichtig in het kader van de Wabo of onder omstandigheden meldingsplichtig op grond van het Activiteitenbesluit.

Relevant hierbij is de vraag of het een inrichting betreft als bedoeld in artikel 1.1 van de Wm en of de activiteit is genoemd in bijlage 1 van het Bor. Voor primaire grondstoffen is cat. 11 Bijlage I Bor van toepassing. Voor niet primaire grondstoffen en afvalstoffen geldt cat. 28 Bijlage I Bor. In cat. 28 Bijlage I Bor is opgenomen welke overheidsinstantie bevoegd gezag is. Voor opslag van grond en baggerspecie is de gemeente bevoegd boven 10.000 m3 opslagcapaciteit.

Meer informatie hierover kunt u nalezen in hoofdstuk 6 Opslag van de HUM Bbk.

Verder wijzen wij u erop dat opslag moet voldoen aan de gestelde eisen van het bestemmingsplan en moet passen binnen de bestemming.