Wat is een bankgarantie en kan dit voldoende zekerheid bieden zolang nazorg nodig is, bijvoorbeeld eeuwigdurend?

Vraag

Wat is een bankgarantie en kan dit voldoende zekerheid bieden zolang nazorg nodig is, bijvoorbeeld eeuwigdurend?

Antwoord

Een bankgarantie is een vorm van zekerheidsstelling waarbij de bank zich ertoe verplicht om indien aan de nazorgverplichtingen niet wordt voldaan, de begunstigde, hier dus het bevoegd gezag Wbb, een bepaald bedrag te betalen om daarmee de uitvoering door het bevoegd gezag te financieren van de nagelaten verplichtingen. Bij bankgaranties wordt doorgaans bepaald dat deze op eerste verzoek (zonder verweermogelijkheden van bank of debiteur) kunnen worden ingeroepen, maar aangezien de invordering van het te verhalen bedrag ingevolge art. 39 lid 4 Besluit financiële bepalingen bodemsaneringbij dwangbevel moet geschieden, zal dit niet mogelijk zijn (zie vraag 21). De bank zal het bedrag proberen te verhalen op de saneerder en zal dus van tevoren op haar beurt een bepaald tegoed van de saneerder ter grootte van de garantie bevriezen of de kredietlimiet ter grootte van dat bedrag verlagen. De saneerder betaalt hiervoor een bepaalde provisie aan de bank. De bankgarantie biedt dus geld maar geen organisatie/menskracht; die moet van het bevoegd gezag komen. De bankgarantie kan voldoende zekerheid bieden mits de afloopdatum overeenkomt met de nazorgduur en het gegarandeerde bedrag overeenkomt met de werkelijke kosten.