Wat moeten de saneerder en het bevoegd gezag doen als blijkt dat de nazorg die is uitgevoerd op grond van een nazorgplan waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd kan worden beëindigd?

Vraag

Wat moeten de saneerder en het bevoegd gezag doen als blijkt dat de nazorg die is uitgevoerd op grond van een nazorgplan waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd kan worden beëindigd?

Antwoord

De saneerder, of degene die in het nazorgplan is aangewezen en op wiens naam het nazorgplan is gesteld, kunnen het bevoegd gezag mededelen dat het nazorgplan wordt ingetrokken. Het bevoegd gezag trekt haar indertijd verleende instemming niet in, maar geeft wel haar instemming aan de intrekking. Deze instemming wordt vervolgens als een vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking als bedoeld in art. 7 lid 4 en art. 15 lid 3 Wkpb ingeschreven in de openbare registers of in het gemeentelijke beperkingenregister.