Stel dat de bank niet tot een bankgarantie voor de door de saneerder te plegen nazorg bereid is, wat zegt dat over de financiële draagkracht van de saneerder?

Vraag

Stel dat de bank niet tot een bankgarantie voor de door de saneerder te plegen nazorg bereid is, wat zegt dat over de financiële draagkracht van de saneerder?

Antwoord

Het kan betekenen dat het bedrijf onvoldoende draagkrachtig is om de nazorgkosten te financieren, hetgeen een waarschuwing kan zijn voor het bevoegd gezag. De bank zal nl. op haar beurt beoordelen of het bedrijf voldoende verhaal biedt. Bij bodemverontreiniging is dit een reëel risico aangezien eigendom en beheer van de verontreinigde locatie vaak afzonderlijk worden ondergebracht in een aparte rechtspersoon. Aangezien de vervuilde eigendom meestal weinig waard is, biedt de eigenaar ervan doorgaans weinig verhaalsmogelijkheden.