Waarom een apart nazorgplan?

Vraag

Waarom een apart nazorgplan?

Antwoord

De saneerder zal, gelet op art. 38 lid 1 onder c (Wbb), bij de keuze voor de saneringsvariant die in het saneringsplan is opgenomen duidelijk moeten maken dat daarmee de nazorg zoveel mogelijk wordt beperkt. Het bevoegd gezag zal dit aspect expliciet moeten toetsen bij de instemming met het saneringsplan. Indien wordt voorzien dat nazorg noodzakelijk is, hoeft er echter nog geen nazorgplan ter instemming te worden overgelegd. Het nazorgplan kan het beste worden opgesteld wanneer het resultaat van de sanering bekend is. Daarom bepaalt de Wbb dat een nazorgplan pas hoeft te worden ingediend, indien in het evaluatieverslag van de sanering is aangegeven dat nazorg noodzakelijk is.