Wanneer mag het bevoegd gezag financiële zekerheid voor nazorg eisen en welke vormen van financiële zekerheid zijn er mogelijk?

Vraag

Wanneer mag het bevoegd gezag financiële zekerheid voor nazorg eisen en welke vormen van financiële zekerheid zijn er mogelijk?

Antwoord

Aan de instemming met een nazorgplan kunnen voorschriften worden verbonden tot het stellen van financiële zekerheid voor het treffen van maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem indien na de sanering nog verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven (art. 39f Wbb). Financiële zekerheid mag alleen worden geëist wanneer de kosten van die maatregelen voor meer dan 50% na een periode van ten minste vijf jaar zullen worden gerealiseerd.
Art. 39 Besluit financiële bepalingen bodemsanering wijst de volgende mogelijkheden aan:

  • borgtocht of bankgarantie
  • hypotheek of pandrecht
  • deelnemen aan een fonds
  • andere voorzieningen waarbij de financiële zekerheid naar het oordeel van het bevoegd gezag gelijkwaardig is