Wet- en regelgeving Bodemsanering

Wetboeken-8

Via deze wegwijzer vindt u de wet- en regelgeving over bodemsanering.

Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Op 14 februari 2006 is het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) in werking getreden. Deze landelijke uniforme regeling maakt het mogelijk eenvoudige saneringen in korte tijd af te ronden. Voor de saneerder een grote stap voorwaarts. Hij meldt de sanering via een standaard meldingsformulier aan en kan binnen vijf weken starten met saneren.

Wet bodembescherming (Wbb)

Per 1 januari 2006 is de vernieuwde Wet Bodembescherming (Wbb) in werking getreden (artikel 46 Besluit financiële bepalingen bodemsanering).

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

Bodembesluiten waaruit publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien vallen onder de Wkpb. In de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming, die op 1 augustus 2007 in werking is getreden, is vastgelegd om welke bodembesluiten het gaat.

Externe links