Composteren, verbranden en storten van afval toegenomen

Hoeveelheid gecomposteerd gft-afval voor het eerst in jaren boven 1,4 miljoen ton

In 2016 is meer afval verwerkt dan in het voorgaande jaar. De hoeveelheid gecomposteerd afval nam toe met zes procent, de hoeveelheid verbrand met drie procent en de hoeveelheid gestort met ruim twintig procent. In 2016 is 1,4 miljoen ton gft-afval gecomposteerd, 7,8 miljoen ton afval verbrand en 2,4 miljoen ton (netto) gestort. De hoeveelheid verwerkte grond is met zestien procent toegenomen. In totaal is 3,9 miljoen ton verwerkt. De verwerking van baggerspecie is met een procent licht afgenomen tot een totaal van 3,7 miljoen ton. Dit blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie 'Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2016'.

Hoeveelheid_verwerkt_afval_tm_2016

Composteren en vergisten

Voor het eerst sinds 2004 is meer dan 1,4 miljoen ton gft-afval verwerkt. In de tussenliggende jaren schommelde het aanbod gft-afval rond de 1,3 miljoen ton. In totaal is in 2016 1,7 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. Naast de 1,4 miljoen ton gft-afval betreft dit groenafval en swill. Van het verwerkte gft-afval is 0,7 miljoen ton compost gemaakt. In vergistingsinstallaties is 0,5 miljoen ton gft-afval verwerkt. Hierbij wordt voorafgaand aan het composteerproces eerst biogas gemaakt dat wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Verbranden

De totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedroeg in 2016 in totaal 7,8 miljoen ton. 1,8 miljoen ton daarvan komt uit het buitenland. De hoeveelheid uit Nederland afkomstig afval is met 6,0 miljoen ton licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De geproduceerde energie bij afvalverbranding is nagenoeg gelijk gebleven. De geproduceerde energie is onder meer geleverd als warmte aan industrie, kassen en als stadsverwarming.

Storten

In 2016 is het storten van afval met ruim een vijfde (21%) gestegen tot 2,8 miljoen ton, waarvan 2,4 miljoen ton daadwerkelijk is gestort en 0,5 miljoen ton is toegepast als bouwstof volgens het Besluit bodemkwaliteit. Vooral de stromen bedrijfsafval en scheidingsresiduen zijn meer gestort ten opzichte van 2015.

Grond en baggerspecie

In 2016 is 3,9 miljoen ton verontreinigde grond verwerkt door reiniging, immobilisatie of storting. Dit is een toename van zestien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. 45,5 miljoen ton grond is rechtstreeks toegepast, bijvoorbeeld in geluidswallen of voor wegfundering. Daarnaast is 3,7 miljoen ton baggerspecie verwerkt en 11,3 miljoen ton is direct toegepast in de (water)bodem.

Afvalverwerking in Nederland

In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80 procent wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport 'Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2016' staan gegevens over het verbranden en storten van afval, en over het verwerken van gft-afval. Groencomposteerders worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. Verder is grond en baggerspecie opgenomen in het rapport. Deze twee stromen worden niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval die ontstaat in Nederland.

Werkgroep Afvalregistratie

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, vergist en/of gecomposteerd afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de Werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval Circulair van Rijkswaterstaat. De verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd.

Voor 2016 zijn deze gegevens vastgelegd in het rapport 'Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2016'. In het rapport is de verwerking van afval getalsmatig weergegeven. De gegevens van de Werkgroep gelden als landelijk uitgangspunt en worden onder meer gebruikt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP3). Een exemplaar van het rapport 'Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2016' is te downloaden via de publicaties op de website Afval Circulair en via Vereniging Afvalbedrijven.