Europees project COCOON: Een snapshot van het Nederlands stortbeleid

Hoofddoel van COCOON is het ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor duurzaam stortbeheer. Hoe zijn we tot ons huidig stortbeleid gekomen? Welke keuzes zijn gemaakt en waarom? Voor het ontwikkelen van nieuw beleid is het goed om te kijken welke keuzes in het verleden gemaakt zijn. Om dit overzicht te krijgen is er een deskstudie uitgevoerd en zijn beleidsmakers en medewerkers uit de stortbranche geïnterviewd.

duurzaam stortbeheer ©Afvalzorg

De resultaten staan in het rapport “Landfill Management in the Netherlands” (rapport in Engels).  Het rapport geeft een compleet overzicht van het Nederlandse stortbeleid.

Stortplaatsen

Er zijn nu nog maar 19 stortplaatsen operationeel, dat waren er 1600 in de jaren ’70. Dit komt onder andere door het stortverbod voor alle materialen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled (ladder van Lansink). In Nederland wordt nog minder dan 4% van al ons afval gestort.

Stortbesluit

We maken in Nederland onderscheid tussen stortplaatsen van voor en na  het stortbesluit van 1 september 1996.  Oude stortplaatsen (4000 – 6000) zijn in het kader NAzorg VOormalig Stortplaatsen (NAVOS) onderzocht op milieurisico’s. Veelal ontbrak een afdoende bovenafdichting en bij 60 -80 locaties zijn sanerende maatregelen genomen ter bescherming van het grondwater. Vaak vanuit de Wet bodembescherming, omdat er geen wetgeving voor oude stortplaatsen is. Een aantal van deze stortplaatsen zijn in gebruik als park, golfbaan. Ook zijn er voorbeelden waar deze (gedeeltelijk) zijn gemijnd en geschikt zijn gemaakt voor woningbouw.

Strikte eisen

Stortplaatsen van na 1 september 1996 vallen onder de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan strikte eisen. Naast technische maatregelen zoals een onderafdichting en monitoringsplan, wordt er een nazorgfonds opgericht die door de provincie wordt beheerd. Na sluiting verschuift de verantwoording voor de nazorg van de eigenaar naar de provincie. De Greendeal introductie Duurzaamstortbeheer onderzoekt of risico’s en daarmee  nazorgkosten in de toekomst naar beneden kunnen.


Thematic COCOON Event: Interim Landfill Use

Op 5 juni komen projectpartners en stakeholders van COCOON bijeen. Om te discussiëren hoe tijdelijk gebruik van stortplaatsen bij kan dragen aan de circulaire economie en duurzaam landgebruik.