EU project COCOON enquête voormalige stortplaatsen

Doel van het Interreg Europe project COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen voor stortplaatsen. Nederland kent ruim 4000 voormalig stortplaatsen met een totaal oppervlak van de stad Utrecht. COCOON heeft een enquête uitgezet bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten om de omgang van voormalige stortplaatsen in relatie tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet te onderzoeken.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 komt de bevoegdheid voor de fysieke leefomgeving voor een groot deel bij gemeenten te liggen. Hieronder valt ook het beheer van voormalige afvalstortplaatsen. COCOON heeft onderzocht hoe gemeenten in de toekomst met de nieuwe bevoegdheid omgaan. Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten zijn gevraagd naar hun recente ervaringen met voormalige stortplaatsen met het doel dat deze locaties in de toekomst meer en beter worden ingezet voor maatschappelijke opgaven.

Resultaten enquête

Uitkomst van de enquête is dat op dit moment het bij ruim 90% van de gemeenten nog onduidelijk is welk beleid zij willen voeren op het beheer van voormalige stortplaatsen. Ongeveer de helft van de respondenten heeft een behoefte aan ondersteuning bij de informatievoorziening over de (digitale) mogelijkheden, wettelijke kaders en algemene kennis. Wel geven respondenten aan dat stortplaatsen kanslocaties zijn voor maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie (bijvoorbeeld zon op stort) of de woningbouwopgave.

Positief is dat gemeenten veelal welwillend zijn om beleid op te nemen voor voormalige stortplaatsen in hun (ontwerp-)Omgevingsvisie en zoeken naar ervaringen van andere gemeenten. Er is behoefte aan samenwerking. Als voorbeeld wordt genoemd de bouwstenen uit Bodembeheer van de toekomst.

Rapport

Lees het volledige rapport: Enquêteresultaten Omgang voormalige stortplaatsen in relatie tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.