Grondwater

Maatschappelijke opgaven

Waterinlaat_De_Kwal_2_Castricum-carrousel

Grondwater verdient onze zorg en aandacht. De kwaliteit is van groot belang voor onze drinkwatervoorziening, en voor haar rol in de levering van ecosysteemdiensten. Een grondwaterniveau in de bodem dat is afgestemd op de omgeving is essentieel om archeologische waarden te behouden, paalrot en verdroging te voorkomen, zetting en oxidatie van veen te beperken, en om wateroverlast in natte periodes te beperken.

Grondwater speelt een belangrijke rol in allerlei maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld economie (schoon grondwater is soms een vestigingsvoorwaarde), duurzaamheid (WKO), gezondheid (schoon drinkwater), leefbaarheid (natte natuur, voorkomen verdroging en wateroverlast) en klimaatadaptatie.

Hoe werkt het vanaf 2024

Hoe werkt het vanaf 2022