Handvatten bodemenergie

In een structuurvisie kan worden aangegeven of en hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden gestuurd door bijvoorbeeld grondwaterbelangen. Soms kan door combinatie van functies goed met grondwater rekening worden gehouden.

Algemene teksten

Gebiedsontwikkeling en locatiekeuze

De ondergrond bepaalt welk type bodemenergiesysteem het meest geschikt is. Deze aanbodkant bepaalt in zekere mate de vraagkant: laagbouw, kantorengebouwen, bedrijven. De structuurvisie kan dus richting geven aan de ruimtelijke inrichting om daarmee vraag en aanbod zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen.

Het ligt niet voor de hand om gebieden waarin de bodem uitermate geschikt is voor bodemenergie, te benutten voor functies die geen behoefte hebben aan bodemenergie.

Functiecombinaties

Bodemenergie kan worden gecombineerd met de (gebiedsgerichte) aanpak van grondwaterverontreiniging. Daarnaast ligt het voor de hand om, zoals hierboven beschreven, te proberen vraag een aanbod bij elkaar te brengen.

Amsterdam

Regie en een juiste toepassing zijn nodig om het duurzame potentieel zo volledig mogelijk te benutten. De uitdaging voor Amsterdam ligt bij regie zodat iedereen van deze duurzame techniek gebruik kan maken. Het voorkomen van interferentie heeft dan ook de hoogste prioriteit. Verder kan Amsterdam een rol spelen bij het stimuleren van collectieve oplossingen zodat de systemen ook optimaal worden benut.

Met masterplannen wordt het gebruik van grondwater voor warmte- en koudelevering eerlijk verdeeld.