Voorbeeldteksten bodemenergie

Met kaartmateriaal kunnen gebieden worden aangewezen die kansen bieden, of juist moeten worden ontzien in verband met hun kwetsbaarheid. In een structuurvisie kunnen ambities voor dit grondwaterbelang expliciet worden gemaakt. In een structuurvisie kan beleid worden vertaald naar concrete acties. In een structuurvisie kan worden aangegeven welke activiteiten wel en welke niet inpasbaar (gewenst/acceptabel) zijn in en bepaald gebied, om dit grondwaterbelang te behartigen.

Algemene teksten

Kansen- en kwetsbaarheidskaarten en bijbehorende besluitvorming

De gemeente kan via het ruimtelijke spoor stimuleren dat kansen worden benut en (grondwater)belangen worden beschermd. Dat kan door activiteiten toe te staan, mits ……, of door activiteiten uit te sluiten, tenzij ….. Deze regels kunnen worden gedifferentieerd naar plaats in de gemeente, aan de hand van kaarten. Voorbeelden zijn:

  • In aangewezen referentiegebieden zijn gesloten bodemenergiesystemen alleen toegestaan bij vergunning. Deze wordt alleen verleend als het nieuwe systeem aantoonbaar geen nadelig effect uitoefent op bestaande systemen.
  • In zogenaamde ‘verbodsgebieden’ zijn bodemenergiesystemen niet toegestaan.

WKO-systemen worden voor minimaal tientallen jaren aangelegd. Afhankelijk van de omvang van het systeem kan het jaren duren voordat de temperatuur in de ondergrond weer normaal is. Herstel van mogelijke chemische en biologische effecten kan tientallen jaren duren.

Gesloten systemen maken in principe geen gebruik van grondwater maar van ‘ruimte’. Ze hebben over het algemeen niet (veel) meer ruimte nodig dan het gebouw waaronder ze geplaatst zijn.

Ambities

De ambities van de gemeente voor bodemenergie kunnen naar acties worden vertaald. Specifiek gericht op (dit grondwater)belang kunnen die bijvoorbeeld zijn:

  • De energievoorziening wordt verduurzaamd waarbij bodemenergie een vastgestelde bijdrage moet gaan leveren aan het totale energieverbruik.

Acties

De ambities van de gemeente voor de beleidsthema’s kunnen naar acties worden vertaald. Specifiek gericht op (dit grondwater)belang kunnen die bijvoorbeeld zijn:

  • Stimuleren van het gebruik van de bodem voor bodemenergie, bijvoorbeeld door facilitering bij vergunningverlening en de organisatie van collectieve systemen.
  • Kanskaarten en risicokaarten opstellen en richtlijnen opstellen voor de beoordeling van nieuwe activiteiten in risicovolle/kwetsbare gebieden.

Inpasbaarheid

Voor dit grondwaterdeelbelang kunnen door de gemeente gebieden zijn vastgesteld die specifieke bescherming verdienen, of waarin bodemenergie juist wordt gestimuleerd. Initiatieven in kwetsbare gebieden en gebieden die als interferentiegebied zijn aangewezen moeten worden beoordeeld op inpasbaarheid. De beoordeling of nieuwe functies naar aard, omvang, en locatie inpasbaar zijn in die gebieden vindt plaats op basis van richtlijnen die daartoe specifiek zijn uitgewerkt. Een voorbeeld is het volgende voor gebieden met kwetsbare natte natuur. Natuurlijk zijn er nog vele andere voorbeelden denkbaar.

(Bij voorkeur) inpasbaar:

  • Activiteiten die warmte en koeling nodig hebben, in een optimale balans (vraag en aanbod).

Niet inpasbaar:

  • Activiteiten die een aanmerkelijk gebruik van grondwater met zich meebrengen, bijvoorbeeld als koeling in bedrijfsprocessen. Het gebruik van de bodem voor bodemenergie mag hierdoor niet worden verstoord.