Wettelijke verplichtingen voor Bodemenergie

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid ten aanzien van grondwater wordt natuurlijk mede bepaald door wettelijke verplichtingen. Deze geven het kader aan waarbinnen de gemeente kan opereren. In een structuurvisie kunnen deze kort worden geschetst.

Generieke wettelijke verplichtingen

Specifiek dit deelbelang

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen biedt de mogelijkheid tot het maken van gebiedsgericht beleid in drukke gebieden of gebieden met een grote energiebehoefte. Ordening van het gebruik van de ondergrond kan daarvan deel uitmaken en een structuurvisie kan daarbij helpen.

  • Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Het beginsel van de regeling is dat de werking van reeds geplaatste systemen wordt beschermd tegen nieuwe interfererende systemen. De gemeente of provincie kan interferentiegebieden aanwijzen, waar ordening van bodemenergiesystemen wenselijk is. In een interferentiegebied kan de gemeente of de provincie middels een masterplan sturen voor nieuw te plaatsen bodemenergiesystemen. Dit beleid kan worden opgenomen in beleidsregels ten behoeve van de vergunningverlening voor bodemenergiesystemen (een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets of OBM) en kan doorwerking krijgen in ruimtelijke plannen. Hiermee kan invulling worden gegeven aan een duurzame en optimale ordening van de ondergrond zoals ook de gemeentelijke Bodemvisie beoogd.

Er zijn gebieden, zoals stedelijke centra, nieuwbouwwijken of glastuinbouwgebieden, waar grootschalig gebruik van bodemenergie wordt verwacht of regie op de toepassing van bodemenergie gewenst is. In dergelijke gebieden kan niet volstaan worden met algemene regels. Veelal zal voor interferentiegebieden een masterplan worden opgesteld. Hiervoor is een Handreiking masterplannen opgesteld.

In een structuurvisie kan worden aangegeven hoe in het ruimtelijk beleid rekening wordt gehouden met specifiek op bodemenergie gericht beleid in die interferentiegebieden. De gemeente kan aangeven welke interferentiegebieden zijn aangewezen, of welke in de nabije toekomst zullen worden aangewezen, en wat de betekenis hiervoor is voor andere vormen van gebruik in deze gebieden. Bijvoorbeeld door bepaald gebruik te bevorderen of ongewenst gebruik uit te sluiten. Ook kunnen gebieden worden aangewezen die niet geschikt zijn voor het toepassen van bodemenergie.

Generieke Relaties tot andere plannen

Relaties tot andere plannen