Factsheet grondwater(deel-)belang: Goede chemische kwaliteit ten behoeve van drinkwaterwinning

Definitie

Dit factsheet heeft betrekking op het belang een goede kwaliteit van het grondwater te behouden met het oog op drinkwaterbereiding uit grondwater.

Waterinlaat De Kwal Castricum

Een groot deel (65%) van de drinkwaterwinningen in Nederland onttrekt water aan de ondergrond, in de regel hoeveelheden tussen 1 en 10 miljoen m3 water per winning per jaar. De kwaliteit van de grondstof waarmee drinkwater wordt bereid dient aan hoge eisen te voldoen. Om de kwaliteit van de grondstof te beschermen wordt gewerkt met verschillende beschermingszones (waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en/of boringsvrije zone) waar beperkingen of verboden gelden voor bodembedreigende maatregelen. Soms bevinden winningen zich midden in stedelijk gebied waardoor ruimtelijke ontwikkelingen en toepassing van Warmte Koude Opslag bemoeilijkt worden. Door de grote omvang is de impact op de ruimtelijke beperkingen aan maaiveld (en het grondwatergebruik daaronder) én de aantrekkende werking van drinkwaterwinningen op eventueel aanwezige verontreinigingen groot. Wanneer verontreiniging in een grondwaterbeschermingsgebied wordt aangetroffen is de druk tot het nemen van maatregelen zeer hoog.