Voorbeeldteksten Drinkwaterwinning

Met kaartmateriaal kunnen gebieden worden aangewezen die kansen bieden, of juist moeten worden ontzien in verband met hun kwetsbaarheid. In een structuurvisie kan beleid worden vertaald naar concrete acties. In een structuurvisie kan worden aangegeven welke activiteiten wel en welke niet inpasbaar (gewenst/acceptabel) zijn in en bepaald gebied, om dit grondwaterbelang te behartigen.

Algemene teksten

Kansen- en kwetsbaarheidskaarten en bijbehorende besluitvorming

Grondwaterbeschermingsgebieden zijn bij Provinciale Milieuverordening/Omgevingsverordening aangewezen. Binnen deze gebieden zijn activiteiten verboden die een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit. De gemeente moet haar ruimtelijk beleid daarop afstemmen.

Acties

De ambities van de gemeente ten aanzien de beleidsthema’s kunnen naar acties worden vertaald. Specifiek gericht op (dit grondwater-) belang kunnen die bijvoorbeeld zijn:

  • Gebruiksvormen uitsluiten welke volgens de Provinciale Omgevingsverordening niet verboden zijn maar door de gemeente toch als onwenselijk worden beschouwd.
  • Rioleringen versneld saneren.

Inpasbaarheid

Ten aanzien van dit grondwaterbelang kunnen door de gemeente gebieden zijn vastgesteld die specifieke bescherming verdienen. Initiatieven in die gebieden moeten worden beoordeeld op inpasbaarheid. De beoordeling of nieuwe functies naar aard, omvang, en locatie inpasbaar zijn in die gebieden vindt plaats op basis van richtlijnen die daartoe specifiek zijn uitgewerkt.

Inpasbaar:

  • Alle gebruik dat geen verontreiniging van de bodem toch gevolg kan hebben.

Niet inpasbaar:

  • Activiteiten die via de PMV zijn verboden.;
  • In uitspoelingsgevoelige infiltratiegebieden is bedrijvigheid waarbij verliezen van nitraat, fosfaat en bestrijdingsmiddelen optreden, niet toegestaan.