Wettelijke verplichtingen voor Drinkwaterwinning

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid ten aanzien van grondwater wordt natuurlijk mede bepaald door wettelijke verplichtingen. Deze geven het kader aan waarbinnen de gemeente kan opereren. In een structuurvisie kunnen deze kort worden geschetst.

Generieke wettelijke verplichtingen

Specifiek dit deelbelang

Drinkwaterwet

In de nieuwe Drinkwaterwet is vastgelegd dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening een dwingende reden van groot openbaar belang is.

Bescherming grondwaterwingebieden via de provinciaal beleid

De provincie stelt in de Omgevingsverordening voor aangewezen gebieden (beschermingszones) regels ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning. Onder waterwinning wordt met name begrepen water bestemd voor menselijke consumptie.

Voorbeelden van beperkingen die kunnen voortvloeien uit de Omgevingsverordening zijn verboden om zonder ontheffing of melding boringen uit te voeren of warmte aan de bodem toe te voegen (bodembedreigende activiteiten) in beschermingszones. Er zijn verschillende beschermingszones: waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden (veelal 25‐ en 100‐jaarzones) of boringvrije zones. Van de verboden kan ontheffing worden verleend indien het belang van het milieu zich daartegen niet verzet. Wanneer een omgevingsvergunning voor een inrichting is vereist, worden daarin de instructievoorschriften vanuit de verordening opgenomen.

Grondwaterbeschermingsgebieden kunnen ook ruimtelijk worden beschermd. Via de Waterwet kent de provincie functies toe aan het watersysteem (dus ook aan grondwaterlichamen). Dit betreft onder meer de drinkwaterfunctie. De functietoekenning van het watersysteem ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening gebeurt via het vaststellen van de intrekgebieden van de winningen. De aanwijzing van deze functie van het watersysteem heeft via de zonering van het intrekgebied echter ook een ruimtelijk gevolg. Dit is uitgewerkt in de provinciale structuurvisie.

In de structuurvisie kan duidelijk worden gemaakt dat drinkwaterbronnen adequate bescherming verdienen. De bescherming van het grondwaterbelang in het algemeen en het openbare drinkwaterbelang in het bijzonder zijn in provinciaal beleid ook altijd terug te vinden. Omdat de structuurvisie alleen de provincie zelf bindt, is doorwerking vanuit het beleid nodig naar de gemeenten. Op grond van de bestaande juridische mogelijkheden verdient hier de inzet van (voor iedereen geldende) algemene regels de voorkeur.

Generieke relaties tot andere plannen