Handvatten Ecosysteemdiensten

In een structuurvisie kan worden aangegeven of en hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden gestuurd door bijvoorbeeld grondwaterbelangen. Soms kan door combinatie van functies goed met grondwater rekening worden gehouden.

Algemene teksten

Natuurlijke alliantie Amersfoort

Gebiedsontwikkeling en locatiekeuze

Het ligt voor de hand om in de structuurvisie aan te geven dat in en in de directe nabijheid van te beschermen natuur functies die juist een negatieve invloed hebben op het hydrologisch systeem, niet wenselijk zijn.

Onder ecosysteemdiensten verstaan we verder de voeding van planten en bomen met vocht/water. De structuurvisie kan erbij helpen om functies die hoge eisen stellen aan het grondwaterniveau niet te realiseren in gebieden waarin door de natuurlijke gesteldheid of de door menselijke ingrepen ontstane situatie, niet aan de eisen kan worden voldaan.

Functiecombinaties

n.v.t.