Voorbeeldteksten Ecosysteemdiensten

Met kaartmateriaal kunnen gebieden worden aangewezen die kansen bieden, of juist moeten worden ontzien in verband met hun kwetsbaarheid. In een structuurvisie kan beleid worden vertaald naar concrete acties. In een structuurvisie kan worden aangegeven welke activiteiten wel en welke niet inpasbaar (gewenst/acceptabel) zijn in en bepaald gebied, om dit grondwaterbelang te behartigen.

doorlatende verharding

Algemene teksten

Kansen- en kwetsbaarheidskaarten en bijbehorende besluitvorming

De gemeente kan via het ruimtelijke spoor stimuleren dat de rol van grondwater in het ecosysteem wordt gehandhaafd of juist versterkt. Met behulp van kaarten kan inzichtelijk worden gemaakt welke delen van de gemeente kwetsbaar zijn, met andere woorden: waar de situatie nu al niet florissant is en deze door verkeerde ruimtelijke ingrepen tot een onaanvaardbaar niveau verslechtert. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als nu al wordt gesignaleerd dat groen in een bepaalde wijk in de zomer regelmatig verdroogt.

Kansenkaarten kunnen gebieden aanwijzen waar met de juiste ruimtelijke ingrepen de situatie kan worden verbeterd. Een voorbeeld is stimuleren van het gebruik van open verharding die neerslag doorlaat zodat de grondwatervoorraad wordt aangevuld.

Acties

De ambities van de gemeente ten aanzien van dit belang kunnen naar acties worden vertaald. Specifiek gericht op (dit grondwater-) belang kunnen die bijvoorbeeld zijn:

  • Acties gericht op het ‘ontharden’ van oppervlakken: gesloten verharding vervangen door open verharding zodat de grondwatervoorraad wordt aangevuld.
  • Handhaven of juist verhogen van het oppervlaktewaterpeil teneinde de grondwatervoorraad in droge zomers op peil te houden.
  • Waterhuishouding aanpassen zodat minder gebiedsvreemd water (met bijvoorbeeld te veel nutriënten) kwetsbare natte natuur bereikt.

Inpasbaarheid

Ten aanzien van dit grondwaterdeelbelang kunnen door de gemeente gebieden zijn vastgesteld die specifieke bescherming verdienen. Initiatieven in die gebieden moeten worden beoordeeld op inpasbaarheid. De beoordeling of nieuwe functies naar aard, omvang, en locatie inpasbaar zijn in die gebieden vindt plaats op basis van richtlijnen die daartoe specifiek zijn uitgewerkt. Een voorbeeld is het volgende voor gebieden met kwetsbare natte natuur. Natuurlijk zijn er nog vele andere voorbeelden denkbaar.

Inpasbaar:

  • Ontwikkelingen met verwaarloosbaar effect op de waterhuishouding en grondwaterstanden.

Niet inpasbaar:

  • Ontwikkelingen die met zich meebrengen dat minder hemelwater de bodem bereikt.
  • Ontwikkelingen die een, voor dit gebied, ongewenst lage grondwaterstand vereisen.