Wettelijke verplichtingen voor Ecosysteemdiensten

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid ten aanzien van grondwater wordt natuurlijk mede bepaald door wettelijke verplichtingen. Deze geven het kader aan waarbinnen de gemeente kan opereren. In een structuurvisie kunnen deze kort worden geschetst.

Generieke wettelijke verplichtingen

Specifiek dit deelbelang

Generieke relaties tot andere plannen