Voorbeeldteksten grondwaterbeheer

Met kaartmateriaal kunnen gebieden worden aangewezen die kansen bieden, of juist moeten worden ontzien in verband met hun kwetsbaarheid. In een structuurvisie kan beleid worden vertaald naar concrete acties. In een structuurvisie kan worden aangegeven welke activiteiten wel en welke niet inpasbaar (gewenst/acceptabel) zijn in en bepaald gebied, om dit grondwaterbelang te behartigen.

Algemene teksten

Kansen- en kwetsbaarheidskaarten en bijbehorende besluitvorming

De gemeente kan via het ruimtelijke spoor stimuleren dat kansen worden benut en (grondwater-) belangen worden beschermd. Dat kan door activiteiten toe te staan, mits ..., of door activiteiten uit te sluiten, tenzij … . Deze regels kunnen worden gedifferentieerd naar plaats in de gemeente, aan de hand van kaarten. Voorbeelden zijn:

  • Binnen de gebieden die zijn aangewezen als ‘potentieel geschikt voor gebiedsgericht beheer van grondwater’ zijn tot nader order ingrijpende activiteiten in de ondergrond verboden tenzij … .
  • Ruimtelijke ontwikkelingen binnen gebieden waarvoor in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer een gebiedsplan is opgesteld, zijn toegestaan, mits kan worden aangetoond dat deze het bereiken van de gebiedsdoelen niet in de weg zitten.
  • Bodemenergiesystemen zijn binnen de gebieden die zijn aangewezen als ‘potentieel geschikt voor gebiedsgericht beheer van grondwater’ toegestaan mits wordt aangetoond dat deze geen invloed hebben op het doelmatig beheer van de aangetroffen grondwaterverontreiniging.

Acties

De ambities van de gemeente ten aanzien de beleidsthema’s kunnen naar acties worden vertaald. Specifiek gericht op (dit grondwater-) belang kunnen die bijvoorbeeld zijn:

  • Het gebiedsgericht beheersen van (bij naam te benoemen) ‘clusters van samenhangende verontreiniging.
  • Stimuleren van het gezamenlijk (met bedrijven, provincie, waterschap e.a.) aanpakken van verontreinigingen, bijvoorbeeld met een gebiedsplan.
  • Het inventariseren van bestaande en verwachte activiteiten in de ondergrond en het opstellen van een ondergrondvisie die eraan bijdraagt dat activiteiten zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Inpasbaarheid

Ten aanzien van dit grondwaterdeelbelang kunnen door de gemeente gebieden zijn vastgesteld die specifieke bescherming verdienen. Bijvoorbeeld gebieden waarin zich een grondwaterverontreiniging bevindt die kwetsbare objecten kan bedreigen. Initiatieven in die gebieden moeten worden beoordeeld op inpasbaarheid. De beoordeling of nieuwe functies naar aard, omvang, en locatie inpasbaar zijn in die gebieden vindt plaats op basis van richtlijnen die daartoe specifiek zijn uitgewerkt. Een voorbeeld is het volgende voor gebieden met een vervelende grondwaterverontreiniging. Natuurlijk zijn er nog vele andere voorbeelden denkbaar.

Inpasbaar:

  • Ruimtelijke ontwikkelingen die geen relevant effect hebben op het hydrologisch systeem.

Niet inpasbaar:

  • Ruimtelijke ontwikkeling met een forse vraag naar grondwater.