Wettelijke verplichtingen voor Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid ten aanzien van grondwater wordt natuurlijk mede bepaald door wettelijke verplichtingen. Deze geven het kader aan waarbinnen de gemeente kan opereren. In een structuurvisie kunnen deze kort worden geschetst.

Generieke wettelijke verplichtingen

Specifiek dit deelbelang

Taak en rol van de gemeente

De Wbb-gemeenten hebben een taak in de aanpak van bodemverontreiniging. Gemeenten die niet zelf bevoegd gezag zijn kunnen toch een rol spelen in de aanpak van bodemverontreiniging. Omdat ze eigenaar zijn van verontreinigde terreinen maar ook omdat ruimtelijke ontwikkelingen stagneren en gemeentes een faciliterende rol willen spelen in het doorbreken van optredende stagnatie.

Generieke relaties tot andere plannen