Agendering van Grondwater en overig gebruik

Grondwaterbelangen moeten onder de aandacht worden gebracht van de opstellers van de visie. Dat vereist het overdragen van informatie op het juiste moment en in de juiste vorm, maar ook het verkrijgen van draagvlak op het juiste moment. Zie de introductie tot het proces van agenderen van grondwaterbelangen.

Gevolgen

Verkeerde keuzes met betrekking tot ruimtelijke ordening kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het grondwater en de mogelijkheid dit voor andere doeleinden dan drinkwaterbereiding te gebruiken. Voorbeelden zijn:

  • er worden activiteiten ontplooid die het risico met zich meebrengen dat, door incidenten, de bodem en het grondwater verontreinigd raken;
  • door, bijvoorbeeld, nabijgelegen bodemenergie-installaties verandert de temperatuur waardoor dit niet meer of in mindere mate geschikt is voor koeling;
  • door de aanleg van parkeergarages, bouwputbemalingen, damwanden, oppervlakteverharding e.d. wijzigt de grondwaterstand en/of stijghoogte waardoor bestaande onttrekkingen worden verstoord;
  • de kwaliteit van het grondwater verslechtert door het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen, intensieve landbouw (nitraat, fosfaat, geneesmiddelen voor vee), lekkende rioleringen e.d.. ;
  • door omvangrijke onttrekkingen treedt verzilting op waardoor de kwaliteit van het grondwater, dat ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, verslechtert.

Consequenties/maatschappelijke opgaven

Een afnemende kwaliteit van het grondwater is ongunstig voor bedrijven die daarvan voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn. Een goede grondwaterkwaliteit is dus van belang voor de economische bedrijvigheid.

Toelichting grondwatersysteem via gidsmodel

Oorzaken en gevolgen van (structureel) lagere grondwaterstanden kunnen worden uitgelegd aan de hand van zogenaamde ‘gidsmodellen’. Daarin speelt het ‘hydrologisch systeem’ een belangrijke rol.