Voorbeeldteksten Grondwater en overig gebruik

Met kaartmateriaal kunnen gebieden worden aangewezen die kansen bieden, of juist moeten worden ontzien in verband met hun kwetsbaarheid. In een structuurvisie kan beleid worden vertaald naar concrete acties. In een structuurvisie kan worden aangegeven welke activiteiten wel en welke niet inpasbaar (gewenst/acceptabel) zijn in en bepaald gebied, om dit grondwaterbelang te behartigen.

Algemene teksten

Kansen- en kwetsbaarheidskaarten en bijbehorende besluitvorming

De gemeente kan via het ruimtelijke spoor stimuleren dat kansen worden benut en (grondwater-) belangen worden beschermd. Dat kan door activiteiten toe te staan, mits …, of door activiteiten uit te sluiten, tenzij … . Deze regels kunnen worden gedifferentieerd naar plaats in de gemeente, aan de hand van kaarten. Door het huidige en (verwachte) toekomstige gebruik te inventariseren en te beoordelen in welke mate deze winningen en het gebied daaromheen kwetsbaar zijn kan worden vastgesteld voor welke gebieden het ruimtegebruik met de structuurvisie moet worden gestuurd via regels.

Acties

De ambities van de gemeente ten aanzien de beleidsthema’s kunnen naar acties worden vertaald. Specifiek gericht op (dit grondwater-) belang kunnen die bijvoorbeeld zijn:

  • Regels verbinden aan het gebruik van gronden dat kan leiden tot ongewenst effect op de stijghoogte en grondwaterstand, en kwaliteit van het grondwater.

Inpasbaarheid

Ten aanzien van dit grondwaterdeelbelang kunnen door de gemeente gebieden zijn vastgesteld die specifieke bescherming verdienen. De beoordeling of nieuwe functies naar aard, omvang, en locatie inpasbaar zijn in die gebieden vindt plaats op basis van richtlijnen die daartoe specifiek zijn uitgewerkt.

Inpasbaar:

  • Alle vormen van grondgebruik waarvan kan worden uitgesloten dat ze kunnen leiden tot ongewenst effect op de stijghoogte en grondwaterstand, en kwaliteit van het grondwater.

Niet inpasbaar:

  • Alle vormen van grondgebruik die kunnen leiden tot ongewenst effect op de stijghoogte en grondwaterstand, en kwaliteit van het grondwater.