Factsheet grondwater(deel-)belang: grondwateronderlast

Definitie

Onder grondwateronderlast verstaan we de ongewenste gevolgen van een (te) lage grondwaterstand.

Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kan sprake zijn van een grondwaterpeil dat zakt door humaan ingrijpen. Een verlaging van de gemiddelde grondwaterstand kan ontstaan door toename van grondwateronttrekkingen of extra bemalingen ten behoeve van peilbeheer in de omgeving. Polders zijn een goed voorbeeld van gebieden waar de grondwaterstand actief en kunstmatig wordt verlaagd. Een extra verlaging hier kan leiden tot extra dalingen in een wijde omtrek. Maar ook een toename van het verhard oppervlakte kan leiden tot grondwaterstandsverlaging ten opzichte van het natuurlijk grondwaterniveau. Dit verhindert namelijk de aanvulling van het grondwater door infiltratie van regenwater. Op een grotere schaal en langere termijn kan het watertekort nog worden versterkt doordat als gevolg van klimaatverandering het locaal en periodiek (of misschien zelfs gemiddeld) droger kan zijn door minder neerslag, minder aanvoer via rivieren en meer verdamping.