Voorbeeldteksten grondwateronderlast

Met kaartmateriaal kunnen gebieden worden aangewezen die kansen bieden, of juist moeten worden ontzien in verband met hun kwetsbaarheid. In een structuurvisie kan beleid worden vertaald naar concrete acties. In een structuurvisie kan worden aangegeven welke activiteiten wel en welke niet inpasbaar (gewenst/acceptabel) zijn in en bepaald gebied, om dit grondwaterbelang te behartigen.

Algemene teksten

Kansen- en kwetsbaarheidskaarten en bijbehorende besluitvorming

De gemeente kan via het ruimtelijke spoor stimuleren dat kansen worden benut en (grondwater-) belangen worden beschermd. Dat kan door activiteiten toe te staan, mits ……, of door activiteiten uit te sluiten, tenzij … . Deze regels kunnen worden gedifferentieerd naar plaats in de gemeente, aan de hand van kaarten. Voorbeelden zijn:

  • Uit onderzoek is gebleken dat in deze wijk (vroeg-20e eeuw) problemen met paalrot worden verwacht. In deze wijk is verlaging van het peil van het water in de sloten verboden, tenzij … .
  • Deze wijk wordt gewaardeerd door de groene uitstraling en de vele monumentale bomen. We ervaren ook steeds meer dat deze bomen te leiden hebben van droge zomers. Verdere bedekking van de bodem met verharding zal tot nog meer verdroging leiden. Verharding is wel toegestaan mits deze wordt gecompenseerd door … .

Acties

De ambities van de gemeente ten aanzien de beleidsthema’s kunnen naar acties worden vertaald. Specifiek gericht op (dit grondwater-) belang kunnen die bijvoorbeeld zijn:

  • Behoud en versterking van de biodiversiteit in natte natuur, door handhaving van voldoende hoog grondwaterniveau.
  • Lokale maatregelen treffen om de grondwaterstand in paalrot gevoelige delen van de stad op peil te houden.
  • Stimuleren van het verwijderen van verhardingen in particuliere tuinen.
  • Realisatie van de verschillende functies in de bovengrond en ondergrond gebeurt in optimale afstemming met de grondsituatie, zodat er geen nieuwe grondwaterproblemen ontstaan en kansen worden gegrepen.
  • Risicokaarten opstellen en richtlijnen opstellen voor de beoordeling van nieuwe activiteiten in risicovolle/kwetsbare gebieden.

De combinatie van droge periodes waardoor bodemdaling wordt versneld en natte winters waardoor het grondwaterpeil stijgt leidt tot grotere kans op wateroverlast in parken en laaggelegen delen van de stad.

Inpasbaarheid

Ten aanzien van dit grondwaterdeelbelang kunnen door de gemeente gebieden zijn vastgesteld die specifieke bescherming verdienen. Bijvoorbeeld gebieden die kwetsbaar zijn voor paalrot, verdroging van groenstructuur, verzakkingen en schade aan kabels&leidingen, kwetsbare natte natuur. Initiatieven in die gebieden moeten worden beoordeeld op inpasbaarheid. De beoordeling of nieuwe functies naar aard, omvang, en locatie inpasbaar zijn in die gebieden vindt plaats op basis van richtlijnen die daartoe specifiek zijn uitgewerkt. Een voorbeeld is het volgende voor gebieden met kwetsbare natte natuur. Natuurlijk zijn er nog vele andere voorbeelden denkbaar.

Inpasbaar:

  • Kleinschalige bebouwing met open verharding die hemelwater toestaat in de bodem te infiltreren.

Niet inpasbaar:

  • Bebouwing die een grote drooglegging vereist.
  • Oppervlakken met gesloten verharding.