Voorbeeldteksten Grondwateroverlast

Met kaartmateriaal kunnen gebieden worden aangewezen die kansen bieden, of juist moeten worden ontzien in verband met hun kwetsbaarheid. In een structuurvisie kan beleid worden vertaald naar concrete acties. In een structuurvisie kan worden aangegeven welke activiteiten wel en welke niet inpasbaar (gewenst/acceptabel) zijn in en bepaald gebied, om dit grondwaterbelang te behartigen. Welke wateraspecten kunnen we en welke niet via een bestemmingsplan worden geregeld?

Algemene teksten

Kansen- en kwetsbaarheidskaarten en bijbehorende besluitvorming

De gemeente kan via het ruimtelijke spoor stimuleren dat kansen worden benut en (grondwater-) belangen worden beschermd. Dat kan door activiteiten toe te staan, mits …, of door activiteiten uit te sluiten, tenzij … .

Met behulp van kaarten kan inzichtelijk worden gemaakt waar grondwateroverlast optreedt of waar dit wordt verwacht bij een veranderend klimaat. Ook kan worden aangegeven welke gebieden nu (nog) geen overlast ondervinden maar waar dit wel kan gaan gebeuren bij onverstandig gebruik van de gronden. Zo kan op kaart worden aangegeven welke gebieden grondwateroverlast gaan ondervinden als een bestaande grondwateronttrekking wordt gestaakt, de bebouwing verder wordt verdicht of het areaal verhard oppervlak verder toeneemt.

Deze regels kunnen worden gedifferentieerd naar plaats in de gemeente, aan de hand van kaarten. Voorbeelden zijn:

 • Uit onderzoek is gebleken dat in de wijk x (vroeg-20e eeuw) veelvuldig vochtige kruipruimtes voorkomen. In deze wijk zijn maatregelen die tot verdere verhoging van de grondwaterstand kunnen leiden verboden, tenzij … .
 • De aanleg van ondergrondse parkeergarages is verboden, tenzij kan worden aangetoond dat deze niet leiden tot plaatselijke verhoging van de grondwaterstand. Is dat wel het geval dan komen de kosten van tegenmaatregelen voor de initiatiefnemer.

Acties

De ambities van de gemeente ten aanzien de beleidsthema’s kunnen naar acties worden vertaald. Specifiek gericht op (dit grondwater-) belang kunnen die bijvoorbeeld zijn:

 • Lokale maatregelen treffen om de ontwatering in kwetsbare delen van de stad op peil te houden door peilbeheer.
 • Grondeigenaren stimuleren om zelf voor een goede ontwatering te zorgen, en zelf zorg te dragen voor een adequate verwerking van het door hen aangeboden grondwater.
 • In geval van herstel van oude lekkende riolen het aanleggen van een grondwater-drainagesysteem.
 • Realisatie van de verschillende functies in de bovengrond en ondergrond gebeurt in optimale afstemming met de grondsituatie, zodat er geen nieuwe grondwater-problemen ontstaan en kansen worden gegrepen.
 • Bij de beëindiging van omvangrijke grondwateronttrekkingen onderzoeken wij de mogelijke consequenties daarvan voor de grondwaterstanden en beoordelen wij of tegenmaatregelen noodzakelijk zijn.
 • Risicokaarten opstellen en richtlijnen opstellen voor de beoordeling van nieuwe activiteiten in risicovolle/kwetsbare gebieden.

Inpasbaarheid

Ten aanzien van dit grondwaterdeelbelang kunnen door de gemeente gebieden zijn vastgesteld die specifieke bescherming verdienen. Bijvoorbeeld gebieden die kwetsbaar zijn voor hoge grondwaterstanden. Initiatieven in die gebieden moeten worden beoordeeld op inpasbaarheid. De beoordeling of nieuwe functies naar aard, omvang, en locatie inpasbaar zijn in die gebieden vindt plaats op basis van richtlijnen die daartoe specifiek zijn uitgewerkt. Een voorbeeld is het volgende voor gebieden met van nature hoge grondwaterstanden. Er zijn nog vele andere voorbeelden denkbaar.

Inpasbaar:

 • Bebouwing met groene daken waarop een deel van het hemelwater kan worden opgevangen.

Niet inpasbaar:

 • Bebouwing die kwetsbaar is voor vochtigheid;
 • Ondergrondse parkeergarages met een grondwater-opstuwende werking.

Ruimtelijke aanvaardbaarheid relevante wateraspecten

Om ruimtelijk relevante wateraspecten juridisch door te laten werken, moeten ze worden opgenomen in de bouw- of gebruiksregels van het bestemmingsplan en op de verbeelding. Belangrijk hierbij zijn de grenzen van het beginsel van toelatingsplanologie en ruimtelijke relevantie: maatregelen die noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan, moeten in het plan worden geregeld. Het vastleggen van maatregelen is niet vereist als die maatregelen anderszins bestuursrechtelijk zijn verzekerd, bestemmingsplanregels mogen geen betrekking hebben op uitvoeringsaspecten.

Het regelen van waterberging in een bestemmingsplan omvat de volgende stappen. Afhankelijk van de locatie van de gewenste waterberging en de omgeving wordt een geschikte bestemming gekozen. De gewenste locatie van de waterberging kan worden aangeduid op de verbeelding. Vervolgens wordt waterberging toegevoegd aan de bestemmingsomschrijving van de gekozen bestemming. Als laatste stap kan de realisatie van de waterberging als voorwaardelijke verplichting worden vastgelegd in de bouw- of gebruiksregels.