Handvatten voor het bestemmingsplan

Het kan verstandig zijn om in de structuurvisie al aan te geven welke mogelijkheden het bestemmingsplan biedt (en door de gemeente zullen worden gebruikt) om grondwaterbelangen in de bestemmingsfase te behartigen.

De handreiking grondwaterbeheer geeft hiervan een uitgebreid overzicht.

Concrete handvatten voor het bestemmingsplan

In de structuurvisie kan worden aangegeven hoe in bestemmingsplannen het grondwaterbelang kan worden geborgd. Dat kan onder andere door:

Bestemmingsomschrijving:

Aan te geven welke bestemming de voor ‘water’ aangewezen gronden krijgen:

 • Water ten behoeve van waterhuishouding.
 • Taluds en oevers.
 • Voorzieningen ten behoeve van waterafvoer en waterberging.
 • Ter plaatse van de ‘aanduiding’ natuur- en landschapswaarden, tevens voor het behoud van ‘natuur- en landschapswaarden’.

Bouwregels:

Dat op gronden met een specifiek (grondwater-)waterbelang kan worden gebouwd, maar dat bepaalde regels gelden:

 • Er mag worden gebouwd uitsluitend bouwwerken, niet zijnde gebouwen.
 • Een maximum aan de bouwhoogte, of –diepte (bijvoorbeeld bij damwanden of parkeergarages en andere obstakels).
 • In afwijking op bovenstaande, mag ter plaatse van deze aanduiding niet worden gebouwd.

Afwijken van bouwregels

Het bevoegd gezag kan in afwijking van x beslissen – middels een omgevingsvergunning – met inachtneming van:

 • Dat de grondwaterbelangen daardoor niet onevenredig worden geschaad.
 • Vooraf advies is ingewonnen bij het betreffende bevoegd gezag.

Gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik gelden de volgende regels:

 • Ter plaatse van deze aanduiding is gesloten verharding niet toegestaan.

Afwijken van gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan in afwijking van x beslissen – middels een omgevingsvergunning – met inachtneming van:

 • Dat gesloten verharding is toegestaan, mits deze een zekere hoeveelheid water doorlaten.

Omgevingsvergunning

Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming waterstaat-waterkering met de deze nadere aanduiding zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende bouwwerken of werkzaamheden uit te voeren:

 • Het ontgronden.
 • Aanbrengen van oppervlakteverhardingen.
 • Aanplanten van bomen.
 • Aanleggen van ondergrondse leidingen en drainages, damwanden.