Toekomstwaarde Nu

Brochure Toekomstwaarde Nu! - 7 instrumenten

Zeven financieel-organisatorische instrumenten voor financiering van duurzame gebiedsontwikkeling.

Toekomstwaarde Nu! - In praktijk gebracht

Tijdens een bijeenkomst op 26 september 2011 in het LEF Future Center zijn in workshops de zeven vernieuwende financiële instrumenten voor duurzame gebiedsontwikkeling verder uitgediept. De resultaten zijn gebundeld in een verslag.

FPL - het Financieel Profiel van een Locatie (produktbeschrijving)

Op weg naar een duurzame levensduur benadering voor gebiedsontwikkeling. Financieel-economisch schaarse tijden zetten gebiedsontwikkeling onder druk: het is steeds lastiger om grondexploitaties sluitend te krijgen en publieke waarden overeind te houden, zoals duurzaamheid. Om deze gordiaanse knoop op te lossen hebben IVAM, Rebel en BMC de handen ineen geslagen en een nieuw instrument ontwikkeld.

Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling

Verschillende actoren hebben belang bij de meerwaarde van een hoge kwaliteit van gebiedsontwikkeling – en zij willen er ook in investeren. Op steeds meer plekken ontwikkelt men nieuwe strategieën om duurzame gebiedsontwikkeling concreet – ook financieel – mogelijk te maken.
Inspirerende voorbeelden laten zien dat er ook binnen de huidige context veel mogelijk is. Er wordt flink aan de weg getimmerd; op veel plekken in Nederland worden doelstellingen op het vlak van energie, water,afval en groen geoperationaliseerd en financieel verankerd in de business-cases van gebiedsontwikkelingen.
Het denken in lange-termijn-waardecreatie en het integraal bezien van de beheer- en exploitatiefase blijken essentieel. Experimenten en initiatieven waarbij duurzaamheidsdoelen vanaf het begin worden meegenomen tonen aan dat het kostenplaatje niet per se ongunstig hoeft uit te pakken. Het is dan ook de vraag in hoeverre de ervaren strijdigheid tussen crisis en kwaliteit terecht is. Misschien hoeft het helemaal niet ‘een tandje minder’. Het moet anders, dat wel.

De kracht van functiecombinaties

Functiecombinaties zijn krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied, ook in tijden waarin ruimte en geld schaarser zijn dan ooit.

De community duurzame gebiedsontwikkeling bij Agentschap NL heeft onlangs samen met Jurgen van der Heijden van AT Osborne een groot aantal voorbeelden van functiecombinaties in beeld gebracht. Het gaat om praktijkinnovaties op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, energie, water, bodem, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en stedelijke vernieuwing.

Overheden, bedrijven en professionals staan voor nieuwe uitdagingen. Door te combineren is het mogelijk meer resultaat te maken. Er ontstaat zo een nieuw verdienmodel waarvan de essentie is dat het meer maatschappelijk rendement oplevert, tegen lagere kosten. Door de waarde van het bestaande te ontsluiten, worden onverwachte businesscases ineens kansrijk. Er opent zich een schatkamer aan mogelijkheden. Het gaat over de manier van werken met maatschappelijke functies als wonen, gezondheid of onderwijs én de manier waarop we fysieke functies vormgeven.

'Toekomstwaarde Nu! de kracht van functiecombinaties’ is bedoeld ter inspiratie van gebiedsontwikkelaars, bodembeheerders, waterschappen, gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, landschapbeheerders en drinkwaterbedrijven.