Beschrijving plaatselijke hydrologische situatie

Het kan nuttig zijn de werking van het hydrologisch systeem in de gemeente, en het belang ervan, kort toe te lichten.

In gemeenten waarin (grond-)water een belangrijke rol speelt in de ruimtelijke ordening, kan het nuttig zijn in de visie een paragraaf op te nemen waarin, in het kort, het hydrologisch systeem wordt beschreven. De gidsmodellen kunnen daarbij helpen. Verder kan het zinvol zijn hierbij verder aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

  • Bodemopbouw en grondwaterstand (grondwatertrappen), aanwezigheid van kwel en infiltratie.
  • Aanwezigheid van brak of zout grondwater.
  • De rol van grondwater in de cultuurhistorie van de gemeente, de mate waarin grondwater een rol speelt of heeft gespeeld als vestigingsfactor.
  • De rol van grondwater in drinkwatervoorziening.
  • Belang van grondwater voor natte ecosystemen en de voeding van beeldbepalende beken.
  • Aanwezigheid van waterkeringen, en relatie met oppervlaktewaterbeheer, polders, rioleringen.
  • Het eventueel optreden van overlast en droogte in delen van de gemeente.
  • Gebieden die zijn gereserveerd voor waterbeheer, waterveiligheid.

Voorbeelden (Den Haag )