Generieke wettelijke verplichtingen

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid over grondwater wordt natuurlijk mede bepaald door wettelijke verplichtingen. Deze geven het kader aan waarbinnen de gemeente kan opereren. In een structuurvisie kunnen deze kort worden geschetst.

Gemeentelijke zorgplicht

De gemeentelijke zorgplicht beschrijft tot waar de verantwoordelijkheid van de gemeente reikt voor het treffen maatregelen over grondwater.

Grondwater en de watertoets

De watertoets is een procesinstrument waarmee (grond-)water wordt betrokken in de ruimtelijke ordening.

Grondwater en de KRW

De Kader Richtlijn Water (KRW) stelt doelen voor de chemische en ecologische kwaliteit van grondwater.