Aanleiding milieuhygiënisch bodemonderzoek

In Nederland zijn vanuit de Wet Bodembescherming in bepaalde situaties milieuhygiënische bodemonderzoeken verplicht om de bodemkwaliteit te bepalen. Als een vooronderzoek de bodemkwaliteit niet kan bepalen, kan een bodemonderzoek nodig zijn.

De aanleidingen voor het verplicht uitvoeren van een milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn:

Veilige werkomstandigheden bij ondergrondse werkzaamheden

In Nederland hebben we een dichte ondergrondse infrastructuur van verschillende type kabels en leidingen. Door werkzaamheden aan deze infrastructuur moet in de grond gegraven worden. Het doel is om te weten of de medewerkers veilig in de grond kunnen werken. Het is hiervoor belangrijk om de kwaliteit van de bodem te weten.

Een calamiteit met schadelijke stoffen

Door een storing of een calamiteit kunnen stoffen in de bodem terecht komen die schadelijk zijn voor het milieu. De Wet Bodembescherming verplicht dat de grond schoongemaakt wordt na een calamiteit. Een bodemonderzoek bepaalt hoeveel grond in contact is gekomen met de schadelijke stoffen en waar de grond verontreinigd is. Het doel is om te weten waar de grond vervuild is om vervolgens de grond weer schoon te maken.

Een activiteit met schadelijke stoffen

Net als bij een calamiteit kunnen bij bodembedreigende activiteiten schadelijke stoffen in het milieu komen. Het Activiteitenbesluit stelt dat de bodemkwaliteit door deze activiteit niet mag verslechteren binnen een inrichting. De bodemkwaliteit kan veranderen bij het oprichten van een bedrijf, bij een verandering of beëindiging van bepaalde industriële installaties op het bedrijf en bij de beëindiging van het opslaan van een vloeibare brandstof. Een bodemonderzoek kan bepalen of de bodemkwaliteit is verslechtert. Om de mogelijke verslechtering van de bodemkwaliteit inzichtelijk te maken is het verplicht om een nul- en een eindsituatieonderzoek uit te voeren.

Aan- of verkoop van grond

De eigenaar van een stuk grond is in principe verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem. Als een stuk grond verandert van eigenaar is het daarom belangrijk dat de kwaliteit van de bodem bekend is. De grondwaarde van een perceel is logischerwijs ook afhankelijk van hoe schoon de grond is. Het doel van deze bodemonderzoeken is het afdekken van risico’s bij de transactie.

Grondverzet

Als er grond of bagger vrij komt bij werkzaamheden moet deze naar elders verplaatst. Het verplaatsen van grond heet grondverzet. Bij het verplaatsen van grond moet de kwaliteit van de grond of bagger bekend zijn. Dit staat ook in het Besluit Bodemkwaliteit.
Bij grondverzet volgt bij het afvoeren van grond of bagger logischerwijs ook het toepassen van grond ergens anders. Hiervoor dient de kwaliteit van de grond bekend te zijn.

Vergunningen bouwactiviteiten

Het is belangrijk om te weten wat de bodemkwaliteit is op een bouwlocatie. Het voorgenomen gebruik van de grond bepaalt van welke kwaliteit de grond moet zijn. In de Bouwverordening van de gemeente staat welke eisen hieraan gesteld zijn.

Ernstige bodemverontreiniging

Als er een vermoeden aanwezig is dat de bodem ernstig verontreinigd is wordt de bodemkwaliteit bepaald door bodemonderzoek. Op basis van het bodemonderzoek worden de risico’s van de verontreiniging voor de mens, voor het ecosysteem en voor de verspreiding naar het grondwater bepaalt. Als de risico’s te groot worden, dan kan de locatie als spoedeisend aangemerkt worden. De kwaliteit van de bodem moet dan op korte termijn verbeterd worden. Dit heet het saneren van de bodem.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Logo_IPLO