Type bodemonderzoeken

Het meest bekende bodemonderzoek is het milieuhygiënische of chemische bodemonderzoek, maar er zijn meer type bodemonderzoeken.

De volgende type bodemonderzoeken zijn er:

  • Milieuhygiënisch of chemisch bodemonderzoek. Een milieuhygiënische bodemonderzoek kijkt naar hoe schoon de grond is en of er schadelijke stoffen in de bodem voorkomen voor mens en milieu. Een milieuhygiënisch bodemonderzoek bepaald in welke gehalten deze stoffen voorkomen (de chemische kwaliteit) en of dit schadelijk kan zijn.
  • Biologisch bodemonderzoek. Een biologisch bodemonderzoek kijkt naar het bodemleven en bodemvruchtbaarheid. Een biologisch bodemonderzoek vertelt hoe gezond een bodem is. Dit is belangrijk voor onder andere biodiversiteit en landbouw. Eén van de bouwstenen binnen het programma Bodembeheer van de Toekomst is de vitale bodem. Dit programma informeert en faciliteert gemeenten over een passende visie en input voor omgevingsplannen op maatschappelijke opgaven, een passende bodemkwaliteit en de filosofie van de Omgevingswet. Het opnemen van deze bouwsteen onderschrijft het belang van dit type bodemonderzoek.
  • Geotechnisch en geohydrologisch bodemonderzoek. Bij dit type bodemonderzoek wordt gekeken naar de bodemopbouw en de structuur en textuur van de bodem. Een belangrijk component van de bodem is het grondwater. Een geotechnisch bodemonderzoek richt zich op het ontstaan van de bodem, de draagkracht en over het grondwater, bijvoorbeeld hoe goed het (grond)water kan vasthouden (waterbergend vermogen).
  • Cultuurtechnisch onderzoek. Dit is een combinatie van de typen hierboven. Cultuurtechnisch onderzoek richt zich (voornamelijk) op landbouwgrond en het goed in beeld brengen van de omstandigheden vóór dat er in de bodem gegraven wordt. Belangrijke factoren zijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van de bodem, de grondwaterstanden, de bodemopbouw en de aanwezigheid van bodemziektes. Zo kan na afloop van de activiteit de bodem weer in dezelfde omstandigheden worden hersteld.

Overige bodemonderzoeken

Bij initiatieven op of in de bodem kunnen ook andere onderzoeken nodig zijn die zich ook richten tot de bodem. Hieronder vallen aardkundige waarden, archeologie en niet gesprongen explosieven (NGE). De aardkundige waarden zijn de informatieve waarden van de bodem, die ons iets kunnen leren over bepaalde thema’s of de (ontstaans)geschiedenis. Archeologisch onderzoek richt zich op mogelijke archeologische vondsten in de bodem. De ontstaansgeschiedenis van de bodem geeft een indicatie van de kans op een archeologische vondst. Onderzoek naar NGE richt zich op mogelijke niet-gesprongen explosieven in de bodem die daar in de Tweede Wereldoorlog terecht zijn gekomen. Deze kunnen gevaarlijk zijn als er in de bodem gegraven wordt. Een overzicht van locaties waar onderzoek is uitgevoerd is digitaal beschikbaar.