Datastandaarden

Met de uitwisselstandaarden SIKB0101 Bodembeheer en de SIKB0102 Archeologie zijn er instrumenten om data in de gehele keten volgens een uniforme standaard uit te wisselen.

Bodembeheer

In het bodem- en waterbeheer speelt informatie over de bodemopbouw en over de kwaliteit van (grond)water en (water-)bodem een cruciale rol.
De meeste bodeminformatie is al digitaal opgeslagen, maar nog niet voor iedereen toegankelijk. Met de brede implementatie van de standaard SIKB0101 en de harmonisatie van de gegevensstandaarden van de watersector en de bodemsector, heeft de sector al grote stappen gezet naar het voor iedereen toegankelijk maken van de beschikbare gegevens.
In de toekomst kunnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) met haar informatiehuizen en de Basis Registratie Ondergrond (BRO) bijdragen aan verdere verbetering van de digitale dienstverlening.

Uitwisselen van bodeminformatie in de praktijk

Digitaal uitwisselen van (water-)bodemgegevens tussen marktpartijen in de keten van het bodembeheer is al jaren dagelijkse praktijk. Veldwerkbureaus en laboratoria leveren hun resultaten digitaal aan bij adviesbureaus. Het toetsen van de resultaten aan de normen door de adviesbureaus verloopt geautomatiseerd, vaak via digitale uitwisseling tussen de informatiesystemen van de adviesbureaus en de webservice van BoToVa. De uitwisseling van bodemdata verloopt via de open standaard SIKB0101.

Archeologie

In de archeologie speelt informatie over de in situ en ex situ vindplaatsen een cruciale rol. De meeste informatie wordt tegenwoordig al digitaal opgeslagen, maar is nog niet voor iedereen toegankelijk. Met de implementatie van de standaard SIKB0102 zet de sector stappen naar het voor iedereen toegankelijk maken van de beschikbare gegevens.