Typen bodeminformatie

Een bodeminformatiesysteem (BIS) kan verschillende type bodeminformatie bevatten. De bodeminformatie komt uit bijbehorende type bodemonderzoeken.

De volgende typen bodeminformatie zijn er:

Milieuhygiënische bodeminformatie

Milieuhygiënische bodeminformatie komt uit milieuhygiënische bodemonderzoeken. Dit is informatie over eventuele verontreinigingen met schadelijke stoffen (de chemische bodemkwaliteit). Toetsen van de milieuhygiënische bodeminformatie kan via de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).

Milieuhygiënische bodeminformatie bestaat uit visuele waarnemingen inclusief bijmenging met bodemvreemd materiaal, bodemopbouw en horizonten, boorpunten met meetgegevens, contouren van verontreinigingen, stofinformatie en de grondwaterstand. De specifieke locaties en contouren komen uiteindelijk in het Bodemloket. Deze informatie is op locatieniveau beschikbaar.

Het is ook mogelijk om op gebiedsniveau de gemiddelde chemische bodemkwaliteit vast te stellen door een bodemkwaliteitskaart op te stellen. Hiermee wordt grondverzet gefaciliteerd.

Het Bodemloket verzamelt naast de contouren van bekende verontreinigingen ook de contouren van gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten. Ook gebieden met een specifiek beleid staan op de kaart, bijvoorbeeld de contouren voor de mijnsteengebieden in provincie Limburg.

Het historisch gebruik van de bodem bepaalt voor een groot deel de milieuhygiënische kwaliteit. Het Belastende activiteiten kunnen de bodemkwaliteit verminderen of bedreigen. Onder belastende activiteiten vallen bijvoorbeeld stortplaatsen, slootdempingen, (gesaneerde) ondergrondse brandstoftanks of (oude) industriële bedrijfsterreinen. In het verleden was het Historisch Bodem Bestand (HBB) een overzicht van locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is. De HBB database wordt niet meer aangevuld. In 2010 is besloten dat de data van HBB moet samenkomen in de landelijke database. In Nederland gebruiken we uniforme bronindelingen (UBI) om te beoordelen hoe gevaarlijk een historische activiteit is. Voor iedere historische activiteit is een specifieke UBI-code. Vervolgens bepaalt duur, periode en omvang van de activiteit bepaalt welk verwacht verontreinigingsniveau (NSX-score) een activiteit is. Op basis van deze scores kan de bodeminformatie het risico aangeven voor de geplande activiteiten.

Biologische bodeminformatie

Biologische of ecologische bodeminformatie uit biologische bodemonderzoeken bestaat uit informatie over het bodemleven of bodemecologie. Het bodemleven is complex en kent een grote diversiteit. Biologische bodeminformatie gaat over het type en de hoeveelheid van bodemorganismen, maar kan ook gaan over bodemziekten. De biologische bodeminformatie relateert aan de bodemvruchtbaarheid (zie ook de factsheet). Over het algemeen heeft een gezonde bodem met veel bodemleven een hoge bodemvruchtbaarheid.

Geotechnische en (geo)hydrologische bodeminformatie

(Geo)technische en (geo)hydrologische bodeminformatie komt veelal uit geotechnische bodemonderzoeken. Deze bodeminformatie bestaat uit bodemtype (de lithologie) en -opbouw van diepere bodemlagen, grondwaterstand en grondwaterstroming. De geologische dienst van Nederland verzamelt deze geologische ondergrondgegevens in de database Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). De DINO database wisselt gegevens uit naar de landelijke database. Het DINOloket maakt deze bodeminformatie vervolgens algemeen toegankelijk op een kaart. Op deze digitale kaart staan alle historische monsternamepunten met de bijbehorende informatie. DINOloket bevat een tool die de mogelijkheid geeft om een dwarsdoorsnede te maken van de Nederlandse ondergrond, waardoor de opbouw van de (diepe) ondergrond zichtbaar wordt.

Cultuurtechnische bodeminformatie

Cultuurtechnische bodeminformatie is bodeminformatie over de cultivering van het landschap. De cultivering, of het in cultuur brengen van landschappen, is veelal voor agrarisch gebruik, maar dit kan ook voor recreatief gebruik of bebouwing zijn. De bodeminformatie vertelt hoe geschikt de bodem is voor het geplande gebruik. Vaak is cultuurtechnische bodeminformatie een verzameling van bovenstaande type bodeminformatie.

Overige bodeminformatie

De hierboven genoemde type bodeminformatie zijn de meest voorkomende, maar er zijn nog meer type bodeminformatie. Bijvoorbeeld bodeminformatie over de archeologie of aardkundige/geologische waarden. Deze bodeminformatie gaat over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de menselijke invloeden.