Veranderingen voor bodeminformatie(beheer) met de komst van de Omgevingswet

Bij het invoeren van de Omgevingswet komt bodeminformatie in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Invoeringswet Omgevingswet bepaalt dat relevante bodeminformatie in het DSO terecht moet komen. Naast de bodeminformatie wordt het DSO ook het centrale punt voor omgevingsdocumenten en locatie-specifieke functies en regels. Via het Omgevingsloket kunnen alle gebruikers en informatie over de fysieke leefomgeving opvragen en inzien op een kaart. Via het Omgevingsloket kan een gebruiker zien of op een specifieke locatie een vergunning nodig is bij een specifieke activiteit en kan deze vervolgens eventueel aanvragen.

Voor bodeminformatie wordt het Informatiehuis Bodem en Ondergrond ingericht. In het informatiehuis komt bodeminformatie over:

  • Milieuhygiënische kwaliteit
  • Delfstoffen en Bodemenergie
  • Ontgrondingen
  • Bodemopbouw
  • Ondergrond ruimtegebruik

Deze bodeminformatie wordt samengevoegd in informatieproducten van bodem. Deze moeten voldoen aan bepaalde stelselstandaarden. Een informatieproduct bevat verrijkte gegevens over thema’s zoals bodem. Het is een samenvoeging van onder andere bodeminformatie. Het DSO haalt de bodeminformatie onder andere uit het stelsel van basisregistraties, waaronder de BRO. Overheidsinstanties leveren ook informatie aan het DSO en sluiten hun lokale informatiesystemen aan.

Er worden door het Rijk geen minimale eisen gesteld aan de lokale bodeminformatiesystemen. De voorwaarde is wel dat de informatie in principe openbaar is en dus is in te zien.


Hoe werkt het vanaf 2024

Logo_IPLO