Kennisagenda

De kennisagenda bodem en ondergrond agendeert urgente vragen over bodem, ondergrond en de andere elementen van het natuurlijk systeem en bodem in relatie tot landgebruik in relatie tot de grote maatschappelijke opgaven. Grondslag voor de kennisbehoefte vormen de doelen en afspraken in de convenanten 'Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015' en ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’. De opdracht voor deze kennisagenda komt voort uit deze convenanten. Deze kennisagenda spitst zich dan ook primair toe op de kennisbehoefte van de convenantpartners in relatie tot hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor bodem en ondergrond. De kennisagenda dient als toetsinstrument binnen het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond.

Actualisatie

De kennisagenda wordt gedurende het bodemconvenant elke 2 jaar herijkt door DSP (Dutch Soil Platform van Nederlandse kennisinstellingen RIVM, Deltares, TNO, WUR, PBL, Min EZ en Min IenW). Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een internationale Kennisagenda (focus op Europese Unie) op het gebied van bodem en ondergrond.

Maatschappelijke opgaven

De wereld verandert waardoor de maatschappij voor enorme uitdagingen staat: de maatschappelijke opgaven. Grondstoffen worden schaarser, het klimaat extremer, de bevolkingssamenstelling verandert en de verdeling van voedsel en drinkwater over de wereld wordt schever. Tegelijkertijd wordt de samenleving (zowel nationaal als internationaal) steeds mondiger en betrokken. Het aantal initiatieven waarbij belanghebbenden samen met overheden op zoek gaan naar bijvoorbeeld nieuwe vormen van ruimtegebruik neemt toe. Dit alles bij elkaar vraagt om een meer integrale benadering van ruimtelijke vraagstukken en een nadrukkelijker beheer van land. Het natuurlijk systeem en duurzaam landmanagement spelen een sleutelrol in de oplossing van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken (zoals wereldvoedselveiligheid en aanpassing aan de klimaatverandering). Bodem en ondergrond maken deel uit van het natuurlijk systeem en zijn daarmee onlosmakend onderdeel van duurzame oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken.